Град Панчево расписује:

Јавни позив  за доделу субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање у 2019. години

Субвенција за самозапошљавање представља de minimis државну помоћ.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у циљу започињања сопственог посла од стране незапосленог лица, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном субјекту, у једнократном износу до 500.000,00динара.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може поднети само један захтев са бизнис планом.

Услови за подношење захтева:

Право на подношење захтева са бизнис планом има лице са пребивалиштем на територији града Панчева које:

  • je пријављено на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), најмање месец дана пре дана подношења захтева и успешно завршило обуку о отпочињању бизниса у реализацији Националне службе; или
  • je у канлендарској 2019. години започело сопствени посао (извршило регистрацију у АПР), са седиштем на територији града Панчева.

Документа:

Јавни позив је отворен од 01.04.2019. године и трајаће до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2019. године.