На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева“, бр. 25/2015 – пречишћен текст) и у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину (“Сл. лист града Панчева“, бр. 37/2015, 3/2016 и 4/2016-исправка), Градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Овим Конкурсом ће се подржати пројекти-манифестације чији се садржај односи на област заштите животне средине, према конкурсним задацима.

У обзир за суфинансирање/финансирање узимаће се:

Манифестације који ће промовисати заштиту животне средине и конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести грађана Града Панчева и околних насеља.


Право учешћа На конкурсу за суфинансирање/финансирање пројеката-манифестација могу да учествују регистрована удружења грађана са територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине.

Подношење пријаве Пријаве се подносе на пријавном обрасцу који се налази на сајту Града Панчева: http://www.pancevo.rs/

Конкурсни предлог треба да садржи:

  1. фотокопију решењa о упису удружења у Регистар АПР

  2. фотокопију Статута

  3. фотокопију ПИБ обрасца

  4. фотокопију личне карте лица одговорног за Пројекат

  5. попуњен пријавни образац за подношење предлога пројекта који се састоји из четири дела: Основни подаци, Детаљан опис пројекта, Детаљан финансијски план и Потписана изјава о прихватању обавезе корисника средстава

Пројекти који не садрже документацију под редним бројевима 3.-5. неће се узимати у разматрање.

Удружења грађана којима буду одобрена средства по овом Конкурсу морају да отворе посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. Гласник РС“ бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016).

Критеријуми за доделу средстава:

Приликом одређивања висине дотације примењују се следећи критеријуми:

– нова и креативна решења у области промоције заштите животне средине

– досадашња репутација манифестације (да ли манифестација већ има одређену традицију која потврђује оправданост и успешност)

– дугорочни утицај и одрживост након завршетка финансијске подршке;

– број корисника/учесника пројекта;

– висина сопственог учешћа односно средстава из других извора;

– медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или снимци, извештавање штампе и други начини презентације);

Рокови за спровођење конкурса:

Основни рокови за спровођење конкурса су:

– достављање пријава: У року од 20 дана од дана објављивања у локалном листу „Панчевац“

– доношење одлуке о додели средстава и објављивање коначних резултата конкурса на сајту Града Панчева, у року од 30 радних дана по истеку рока за подношење конкурсне документације

– рок извршења уговорене обавезе: 31. 12. 2016. године

– рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 31. 01. 2017. године.

Подношење наративног и финансијског извештаја након реализације пројекта-манифестације:

Након реализације пројекта-манифестације потребно је приложити детаљан наративни извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и законито коришћење средстава. Образац за Извештај о реализацији манифестације може се преузети са сајта Града Панчева:http://www.pancevo.rs

Вредновање конкурсних предлога:

Трошкови појединачних пројеката-манифестација које суфинансира/финансира Секретаријат не могу прелазити износ од 250.000,00 динара.

Предлоге пројеката-манифестација разматра Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине, a на основу утврђених критеријума.

Резултати ће бити објављени на интернет сајту Града Панчева www.pancevo.rs, након доношења закључка Градоначелника.

Закључење уговора:

Са носиоцем изабраног пројекта-манифестације закључује се уговор којим се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта-манифестације; врста и обим пројекта-манифестације; време реализације пројекта-манифестације; обим и врста додељених средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта-манифестације и рок за доставу извештаја о наменском утрошку средстава. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета

града Панчева за 2016. годину.

Трајање конкурса: Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања у листу „Панчевац“

Одлучивање: О поднетим захтевима одлучује Градоначелник града Панчева на предлог Комисије која разматра пристигле пријаве применом наведених критеријума и утврђују предлог одлуке.

Уколико Удружење конкурише са више пројеката-манифестација, средства се могу одобрити само за један пројекат-манифестацију.

Средства неће бити одобрена подносиоцима предлога пројекта-манифестације за:

– непотпуне и неблаговремене пријаве,

– пројекте-манифестације који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности,

– захтеве за добијање финансијске подршке профитним и комерцијалним пројектима,

– предлоге пројеката-манифестација у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за пројекат.

За суфинансирање/финансирање пројеката-манифестација на основу овог Конкурса обезбеђено је: 1.000.000 динара из Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчевa за 2016. годину (“Сл. лист града Панчева”, бр. 4/2016).

Овде можете преузети:

Пријавни образац

Образац извештаја

Предлоге пројеката-манифестација доставити у Услужном центру града Панчева у затвореној коверти са назнаком:

Пријава

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА -МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Град Панчево

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за заштиту животне средине

Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине

Н Е О Т В А Р А Т И !