Na osnovu  članova  54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15 – prečišćen tekst, 12/16, 8/19, 16/19 i 2/21), Odluke o budžetu grada  Pančeva za 2022. godinu («Službeni list grada Pančeva» broj 35/21), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 105/16 i 112/17), Odluke o načinu,  kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Pančeva  („Službeni list grada Pančeva“ broj 2/17), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje:    

 

raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

ZA SU/FINANSIRANJE PROJEKATA AMATERSKOG STVARALAŠTVA  U OBLASTI  KULTURE

ZA 2022. GODINU

 

 

Konkurs je namenjen za projekte koji se tiču amaterskog stvaralaštva u oblastima književnosti, muzike, likovne umetnosti, filmske i pozorišne umetnosti, umetničke igre kao i ostalih izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja.

Prema Odluci o budžetu grada Pančeva za 2022. godinu, sredstva u iznosu od 2.500.000,00 dinara, namenjena su za Javni konkurs za su/finansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2022. godinu.

Pravo učešća na  Javnom konkursu za su/finansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2022. godinu (u daljem tekstu: Konkurs), imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili grad Pančevo, s tim da se projekat realizuje na teritoriji grada Pančeva.

Najveći iznos sredstava po projektu iznosi 300.000,00 dinara.

Projekti koji su već podržani na nekima od konkursa koje raspisuje grad Pančevo, neće biti razmatrani.

Kriterijumi za izbor projekata:

 • učešće na zvaničnim smotrama (opštinske, regionalne, republičke…) (0-10 bodova)
 • usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi (0-10 bodova)
 • vidljivost projekta (0-10)
 • kapaciteti potrebni za realizaciju projekta

– neophodni resursi  (0-10 bodova)

– stručni, odnosno umetnički kapaciteti (0-10 bodova)

 • finansijski plan (razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja) (0-20 bodova)
 • stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice (0-10 bodova)
 • kvalitet i sadržajna inovativnost projekta (0-10 bodova)
 • sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo da se sprovede projekat (0-10 bodova)

            U okviru ovog Konkursa neće se finansirati stalni troškovi (grejanje, struja, telefon, bankarski troškovi), troškovi reprezentacije i ugostiteljski troškovi.

Prednost pri izboru projekta imaće KUD – ovi koji učestvuju na zvaničnim smotrama (opštinska, regionalna, republička…), tako da je neophodno navesti da li su učestvovali na smotrama (revijalno ili takmičarski) i kako su se plasirali.

ROKOVI

 • Period realizacije projekta je  do kraja  2022. godine.
 • Konkurs je otvoren 30 dana od dana raspisivanja , odnosno do 13.06.2022
 • Finansijski i narativni izveštaji, koji moraju biti potpisani i overeni  od strane ovlašćenog lica, podnose se 15 dana od završetka projekta, odnosno najkasnije do 15.01.2023. godine

            Rezultati konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva  www.pancevo.rs,

 

Prijava na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnosi se na posebno popunjenom i overenom  obrascu. Prijava se može  dobiti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, soba 207, zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra  I  2-4, ili preuzeti sa zvanične internet prezentacije  grada Pančeva.

OBAVEZNI PRILOZI

 

 • Potpisana izjava o partnerstvu na propisanom obrascu (ukoliko je partnerski projekat)
 • Saglasnost za obradu podataka o ličnosti
 • Kopija depo kartona (ukoliko imaju otvoren račun kod Uprave za trezor)
 • Osnovni podaci o nosiocima projekta (biografije udruženja, drugih subjekata u kulturi i pojedinaca);
 • u oblasti izdavaštva neophodno je dostaviti jednu preporuku ili recenziju i kontakt osobe koja je dala tu preporuku ili recenziju
 • kod filmskog i pozorišnog stvaralaštva  potrebno je dostaviti scenario
 • Detaljno razrađen opis projekta, a posebno za manifestacije i festivale neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;
 • Pozivno pismo za projekte u oblasti kulturne razmene i međunarodne saradnje;
 • Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše;
 • uplatu Gradske administrativne takse  u iznosu od 129,00 dinara na račun broj 840-742241843-03, broj modela 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1 Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ broj 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17, 34/18, 43/19 i 20/70)

OSTALI PRILOZI:

 • Kopija registracije podnosioca projekta kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je podnosilac registrovan. Komisija po službenoj dužnosti utvrđuje da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa i da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, a učesnici Konkursa mogu da dostave kopiju rešenja o registraciji u APR-u, odnosno kopiju drugog dokumenta kojim se dokazuje pravni status u kome je utvrđeno da se ciljevi i delatnost udruženja ostvaruju u oblasti kulture
 • Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše;
 • dodatne preporuke (partnera, institucija, drugih donatora, pojedinaca)
 • Informaciju o učešću na smotrama

Netačno i nepotpuno popunjene, kao i neblagovremeno dostavljene prijave, neće biti razmatrane.

Predlozi projekata i budžet projekta dostavljaju se u 2 elektronski  popunjena  štampana primerka lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva  ili poštom na adresu Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo, sa naznakom „Javni konkurs za su/finansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2022 godinu“  i elektronskom poštom na e-email  nevenka.kljajic@pancevo.rs ili sanela.nikolic@pancevo.rs

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 308 906 i 308 759.

Kontakt osoba: Nevenka Kljajić i Sanela Nikolić.

Napomena: Instruktaža za sve zainteresovane biće održana u četvrtak 19.05.2022. godine u 12 časova u Maloj sali u zgradi Gradske uprave grada Pančeva