Градоначелник града Панчева прихвата Закључак III Савета за запошљавање града Панчева број II-06-0619/2016-3 од 16. маја 2016. године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања ,,Студентска летња пракса“ у 2016. години.

З А К Љ У Ч А К III

Савет за запошљавање града Панчева даје позитивно мишљење на пријавe првих 45 студената са Листе пријављених студената за учешће у мери ,,Студентска летња пракса“ за 2016. годину, које пријаве су поднете на Јавни позив студентима за учешће у мери ,,Студентска летња пракса“ за 2016. годину.

 Закључак

Листа студената