Urbanistički projekat kao urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za rekonstrukciju i dogradnju dela postojećeg poslovnog objekta P+0. Lokacija: ul. Skadarska br. 97a, Pančevo katastarska parcela top. broj 11416/3 K.O. Pančevo Investitor: Petaković Lazar ul. Svetog Save br. 58 Pančevo. Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti i zgradi Gradske uprave gradaPančeva, Trg Kralja Petra I, br.2-4 u Pančevu, u holu VI sprata, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na telefon 013/331-130, kancelarija 609 i 610, u vremenu od 10-13 časova u periodu trajanja javne prezentacije od 7 dana, počev od 12.01.2018.

Dokumentacija:
Oglas Urbanističkog projekta
Urbanistički projekat
Idejno rešenje