Урбанистички пројекат као урбанистичко-архитектонске разраде локације за реконструкцију и доградњу дела постојећег пословног објекта П+0. Локација: ул. Скадарска бр. 97а, Панчево катастарска парцела топ. број 11416/3 К.О. Панчево Инвеститор: Петаковић Лазар ул. Светог Саве бр. 58 Панчево. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе градаПанчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/331-130, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 12.01.2018.

Документација:
Оглас Урбанистичког пројекта
Урбанистички пројекат
Идејно решење