УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу пословног центра објекти бр.1 и бр.5 на кат.парцели 4733 К.О. Панчево, у улици Милоша Обреновића бр.12, израђен од стране ДОО за архитектуру и урбанизам „ BLOCKART”, ул. Жарка Зрењанина бр.3, Панчево, под бројем УП-218/16, за инвеститора ДОО „ Клупко“ из Панчева, ул. Милоша Обреновића бр.12. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе градаПанчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/331-130, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 15.12.2017.

Документација:
Текст урбанистичког пројекта
Главна свеска
Технички опис

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. Обухват плана
03. Намена површина
04. План саобраћаја и регулација
05. План инфраструктуре