Град Панчево|grad@pancevo.rs

УП за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта Пр+2+Пс на кат. парц. бр. 4273 К.О.Панчево

/УП за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта Пр+2+Пс на кат. парц. бр. 4273 К.О.Панчево

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА као урбанистичкоархитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности Пр+2+Пс, на катастарској парцели бр. 4273 К.О. Панчево у Улици Змај Јовина бр. 15, Панчево, израђен од стране ЈП „ Урбанизам“ ул. Карађорђева бр.4, Панчево, под бројем УП 05-393/17, за инвеститора ДОО„ АМБЕР“ про, Војводе Радомира Путника 1, Панчево

Оглас за јавну презентацију
Текст Урбанистичког пројекта

Графичка документација:
1. Диспозиција простора у односу на град
2. Граница обухвата УП
3. Регулационо и нивелационо решење
4. Приказ комуналне инфраструре
5. Приказ саобраћајног решења

2018-06-14T14:57:51+00:0014/06/2018|
Величина слова
Контраст