Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 02.11.2018. год.

Оглас за Урбанистички пројекат
Текст Урбанистичког пројекта
Идејно решење

Графички прилози:
Диспозиција простора у односу на насеље
Граница обухвата Урбанистичког пројекта
Регулационо-нивелационо решење
Приказ комуналне инфраструктуре
Профил