U skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014, 145/2014 , 83/18, 31/19 ,37/19-dr.zakon i 09/2020)

GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA
Sekretarijat za urbanizam,
građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj

O G L A Š A V A
JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA KAO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE na kat.parceli top.br.890/1 KO PANČEVO, za potrebe izgradnje višeporodičnog stambenog objekta, spratnosti Su+P+3+Man., u Pančevu, u ulici Tanaska Rajića br.46, izrađen od strane „Mega Modulor“ Pančevo, za investitora Doo „Kutko“ Pančevo.

Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br.2-4 u Pančevu, u holu VI sprata, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na telefon 013/353-304, kancelarija 609, u vremenu od 10-13 časova u periodu trajanja javne prezentacije od 7 dana, počev od 18.12.2020.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na Nacrt urbanističkog projekta, za vreme trajanja javne prezentacije, u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, Pančevo.

Prilozi: