U skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) oglašava

RANI JAVNI UVID povodom izrade
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KORIDORA AUTOPUTA BEOGRAD-ZRENJANIN-NOVI SAD

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana od 20. avgusta do 04. septembra 2020. godine, na zvaničnim internet stranicama ministarstvanadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština Gradova Beograda, Pančeva, Zrenjanina i Novog Sada, kao i u zgradama skupština opština Opovo, Kovačica, i Žabalj.

Dokumentaciju možete preuzeti u prilozima: