Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица у оквиру комплекса НИС“Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 29.11.2019. године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Текстуална документација
Оглас
Одлука
Текст ПДР

Графичка документација
Извод из плана
Граница плана са постојећом наменом