Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110KV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС-Панчево 6“ у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 24.01.2020.године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Текстуална документација:
Оглас за рани јавни увид
Службени лист1
Службени лист2

Графички прилози:
Извод из плана вишег реда
Планирана намена и инфраструктура