Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба бр.99 на територији града Панчева ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17.01.2020.године.

Текстуална документација:
Оглас за Јавни увид
Текст ПДР

Графичка документација:
01 Далековод Панчево шира ситуација
02-1 Далековод постојеће
02-2 Далековод постојеће
02-3 Далековод постојеће
02-4 Далековод постојеће
03-1 Далековод планирано
03-2 Далековод планирано
03-3 Далековод планирано
03-4 Далековод планирано