Градска управа Града Панчева Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћа оглашава излагање на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације насеља „ Тесла“ у Панчеву Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације насеља „ Тесла“ у Панчеву ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17.08.2018. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до 15 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Оглас за рани јавни увид
Текст плана измена и допуна плана

Графички прилози:
Положај у односу на град
Извод из плана вишег реда
Граница плана са постојећом наменом површина
Планирана претежна намена са инфраструктуром