Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода Панчево на подручју града Панчева.

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 26.08.2016. до 12.09.2016.године.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Документација:
-Одлука у службеном листу Града Панчева број 11 2016 година
-Одлука у службеном листу Града Панчева број 14 2016 година
-Елаборат за рани јавни увид
-Оглас за рани јавни увид

Графички прилози:
-Извод из генералног урбанистичког плана
-Планирана претежна намена површина