Излажу се на јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације -Подцелина 6ц- Нова депонија у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План) и Стратешка процена утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц- Нова депонија- у насељеном месту Панчево на животну средину ( у даљем тексту Стратешка). Поновљени јавни увид Плана и Стратешке, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17.01.2020.године.

Текстуална документација:
Оглас за Јавни увид
Текст нацрта ПДР-а

Графичка документација:
01 Диспозиција у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Граница плана и обухват
04 Граница плана са детаљном наменом
05 Регулационо-нивелациони план
06 Планирана инфраструктура
07 План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
08 Профили

09 Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна ПДР подцелина 6-нова депонија у насељеном месту Панчево на животну средину