У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18, 31/19 ,37/19-др.закон и 09/2020)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА<
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај
О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат.парцели топ.бр.3982 КО ПАНЧЕВО, за потребе изградње вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности По+П+2+Пк, у Панчеву, у улици Браће Јовановића бр.7, израђен од стране „Студио 3“ Панчево, за инвеститорa „Pan Bau-Max“ Доо, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 25.12.2020.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево.

Прилог:

Урбанистички план