Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 05.08.2016. до 22.08.2016.године.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Документација:
-Оглас за рани јавни увид
-Елаборат за јавни увид

Графички прилози:
-Планирана претезна намена површина
-Извод целине 11
-Извод целине 4