Излаже се на јавни увид План детаљне регулације подручја храстове шуме- површине специјалне намене у К.О. Долово ( у даљем тексту План). Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 28.12.2018. до 28.01.2019.године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до 15 часова. Све информације у вези са огласом могу се
добити путем телефона 013/353-304.

Текстуална документација:
Оглас за јавни увид
Текст нацрта плана

Графичка документација:
1 Диспозиција простора у односу на насеље
2 Извод из плана вишег реда
3 Граница обухвата плана
4 Граница плана са детаљном наменом
5 Регулационо нивелациони план
6 Постојећа и планирана инфраструктура
7 План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
8 Профили