У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт Плана детаљне регулације дела блока 089 у насељеном месту Панчево

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације дела блока 089 у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 15.05.2020.године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована дана 26.05.2020.године у 13:00 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 23.06.2020. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Прилози: