U skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014, 145/2014 , 83/18, 31/19 ,37/19dr.zakon i 09/2020)

GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA
Sekretarijat za urbanizam,
građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj
O G L A Š A V A
JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA KAO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE na kat.parceli top.br.3186 KO PANČEVO, za potrebe izgradnje Objekat 1-višeporodični stambeno-poslovni objekat, spratnosti P+4+Ps i Objekat 2-višeporodični stambeni objekat, spratnosti P+3, u ulici Karađorđeva br.30a,izrađen od strane „Art Royal Inženjering“Pančevo, za investitoraZSTESA 1974“ DOO, Pančevo.

Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br.2-4 u Pančevu, u holu VI sprata, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na telefon 013/353-304, kancelarija 609, u vremenu od 10-13 časova u periodu trajanja javne prezentacije od 7 dana, počev od 25.12.2020.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na Nacrt urbanističkog projekta, za vreme trajanja javne prezentacije, u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, Pančevo.

Prilog:

Urbanistički projekat