Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева (у даљем тексту План) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева на животну средину ( у даљем тексту Стратешка). Јавни увид Плана и Стратешке, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 27.01.2023.године.

Оглас за Јавни увид
Текст нацрта ПДР
Документација
Графички прилози PDF
Графички прилози DWG
Извештај о стратешкој процени утицаја