U skladu sa članom 3. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja  na životnu sredinu  (”Službeni glasnik RS’ br. 69/05), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva

 

OBAVEŠTAVA  JAVNOST

 

Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine,  nosilac projekta NIS a.d. Novi Sad, ulica Narodnog fronta br. 12, Novi Sad, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta Rekonstrukcija sistema filtrirane vode u Energani RNP, na k.p. br. 3557 KO Vojlovica.

Podaci i dokumentacija iz zahteva nosioca projekta mogu se dobiti na uvid radnim danima od 10-14 sati u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad (prizemlje kancelarija br. 39) i u prostorijama  Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, kancelarija 618, do 14.06.2020. godine. Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovana javnost može u pismenom obliku podneti primedbe i mišljenje na izloženu studiju o proceni uticaja na adresu pokrajinskog sekretarijata.

U cilju organizovanja zdravstveno bezbednih uslova za održavanje javne rasprave i prezentacije, neophodno je da svi zainteresovani najave svoje učešće telefonskim putem +381 21 487 46 90 ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

 

Javna rasprava i prezentacija održaće se 15.06.2020. godine u zgradi Vlade AP Vojvodine (prizemlje kancelarija br. 39) u 12 sati.