У складу са чланом 3. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја  на животну средину  (”Службени гласник РС’ бр. 69/05), Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Панчева:

ОБАВЕШТАВА  ЈАВНОСТ

Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине,  носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта  Постројење за дозирање урее у ложиште котлова BF-9601 и  BF-9602 у  Енергани у блоку 9, на к.п. бр. 3557 К.О. Војловица, Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима од 10-14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље канцеларија бр. 39) и у просторијама  Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, канцеларија 708, до 15.06.2020. године. За време трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљење на изложену студију о процени утицаја на адресу покрајинског секретаријата.

У циљу организовања здравствено безбедних услова за одржавање јавне расправе и презентације, неопходно је да сви заинтересовани најаве своје учешће телефонским путем +381 21 487 46 90 или путем електронске поште на е-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

 

Јавна расправа и презентација одржаће се 30.06.2020. године у згради Владе АП Војводине (приземље канцеларија бр. 39) у 12 сати.