Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 25.01.2019. до 25.02.2019.године.

Текстуална документација:
Оглас за Јавни увид
Текст ПДР

Графичка документација:
Диспозиција простора у односу на град
Извод из плана вишег реда
Постојећа намена и граница плана
План намене површина
Регулација и нивелација
Планирана инфраструктура
План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
Предлог парцелације осталог земљишта
Профил 1
Профил 2