Нацрт наведених планских докумената, излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 25.11.2016.године

Документација:
Оглас за јавни увид
Текст плана
Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР

Графички прилози:
Извод из плана вишег реда
Постојећа намена
Планирана намена, регулација и нивелација
Планирана инфраструктура