Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно-производне зоне 2 у Панчеву ( у даљем тексту План). Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 20.11.2020.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Текстуална документација:
Оглас за јавни увид
Текст нацрта измена и допуна ПДР

Графички прилози:
01 Постојеће стање
02 Планирана намена
03 Регулација и нивелација
04 Планирана инфраструктура
05 План поделе земљишта
06 Профили улица