Јавни увид Плана и Стратешке, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 02.07.2021.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Оглас за Јавни увид
Текст ПДР
Документација

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојећа намена
04 Планирана намена
05 Регулационо-нивелациони план
06 Планирана инфраструктура
07 План поделе грађ. земљишта на јавно и остало
08 Предлог нацрта после комисије

Ивештај о стратешкој процени утицаја ПДР на животну средину