Граница плана и граница планираног грађевинског реона