Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 01.04.2022.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Оглас
Текст Нацрта ПДР
Документација
Графички прилози PDF

Графички прилози DWG:
01 Диспозиција простора
02 Извод из плана вишег реда
03 Граница плана и обухват постојећег
04 Граница плана и граница планираног грађевинског реона
05 Регулационо-нивелациони план
06 План заштите културних добара
07 Постојећа и планирана генерална решења инфраструктуре
08 План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
09 Профили