Излаже се на јавни увид Измене и допуне План детаљне регулације „ GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву (у даљем тексту План). jавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 01.09.2017. године.

Документација:
Оглас за јавни увид
Текст плана

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојеће стање са инфраструктуром
04 Планирана намена
05 Регулација, нивелација и саобраћај
06 Планирана инфраструктура
07 Профили улица