Izlaže se na javni uvid Nacrt Izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Pančeva ( u daljem tekstu Plan) i Izmene i dopune Strateške procene procene uticaja Generalnog urbanističkog plana grada Pančeva na životnu sredinu (u daljem tekstu Strateška). Javni uvid Plana i Strateške, održaće se u trajanju od 30 dana i to počev od 08.11.2019. godine. Navedeni planski dokumenti, biće izloženi na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 08:30 do 11:30 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304.

Tekstualna dokumentacija:
Oglas za Javni uvid
Tekst nacrta Izemena i dopuna Generalnog plana Pančeva
Spisak ustanova kojima su poslati zahtevi za uslove i podatke za izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Pančeva na životnu sredinu

Grafička dokumentacija:
Izvod iz plana višeg reda
Granice plana sa postojećom namenom
Granice plana sa planiranom namenom
Planirani saobraćaj
Planirana hidrotehnika
Planirana elektroenergetika i telekom
Planirana termoenergetika
Zaštita prostora 1
Zaštita prostora 2
Ograničenja urbanog razvoja
Granice za plansku razradu