Излаже се на јавни увид Нацрт Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Панчева ( у даљем тексту План) и Измене и допуне Стратешке процене процене утицаја Генералног урбанистичког плана града Панчева на животну средину (у даљем тексту Стратешка). Јавни увид Плана и Стратешке, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 08.11.2019. године. Наведени плански документи, биће изложени на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Текстуална документација:
Оглас за Јавни увид
Текст нацрта Иземена и допуна Генералног плана Панчева
Списак установа којима су послати захтеви за услове и податке за израду планске и пројектно-техничке документације
Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчева на животну средину

Графичка документација:
Извод из плана вишег реда
Границе плана са постојећом наменом
Границе плана са планираном наменом
Планирани саобраћај
Планирана хидротехника
Планирана електроенергетика и телеком
Планирана термоенергетика
Заштита простора 1
Заштита простора 2
Ограничења урбаног развоја
Границе за планску разраду