ЈАВНА РАСПРАВА

 

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке o изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева

 

Јавна расправа спроводи се у периоду од 17. до 25. децембра 2019. године

 

Нацртом одлуке o изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева прописује се почетна висина закупнине за пословни простор по зонама, почетна висина закупнине за магацински простор по зонама и почетна висина закупнине по категоријама за зидане гараже.

Предложене цене почетне висине закупнине за пословни простор по зонама, почетне висине закупнине за магацински простор по зонама и почетне висине закупнине по категоријама за зидане гараже увећане су, више су у односу на претходну годину за 2,0%, исказане су без ПДВ  и у складу су са Упутством за припрему Буџета Републике Србије за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину, које је објављено на интернет страници Министарства финансија Републике Србије и са чланом 9. Закона о порезу на додату вредност (“Сл. Гласник РС” број 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15 – усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 – усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 – усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 – усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 – усклађени дин. изн. и 72/19).

Позивају се заинтересовани грађани, пословна удружења, привредни субјекти, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу:  Град Панчево, Градска управа, Секретаријат за финансије, Трг Краља Петра I 2-4, непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs.

Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева