ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ
Одлуке о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2016. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне

Јавна расправа o Нацрту одлуке о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2016. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне спроводи се у периоду од 28.10. 2016. годинеe до 04. новембра 2016 године.

Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 , непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs .

Нацрт Одлуке о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2015. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне сачинили су : Секретаријат за пореску администрацију и Секретаријат за финансије.

Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11 , 93/12, 99/13-усклађени динарски износи, 125/14-усклађени динарски износи, 95/15-усклађени динарски износи и 83/16 ) чланом 6. дефинисани су изворни јавни приходи који припадају јединици локалне самоуправе остварени на њеној територији (порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон, таксе, накнаде у складу са законом , приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и тд).

Чланом 7. наведеног Закона прописано је да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних комуналних такси и накнада утврђује јединица локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом.

Ставом 2. истог члана регулисано је да се одлука доноси након одржавања јавне расправе.

Одредбама члана 6, ст. 5, 6. и 7, и члана 7а став 1. и став 7. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14-др. закон), предвиђена је обавеза Јединица локалне самоуправе да до 30. новембра сваке текуће године, утврди и на начин на који се објављују њени општи акти и на својој интернет страни објави Одлуке а за потребе утврђивања порезима на имовину за наредну годину.

Сходно напред наведеном, текст Нацрта одлуке упућује се на јавну расправу која траје седам дана.

Нацрт одлуке