U skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/2013-US, 50/2013-US i 98/2013-US, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20)

GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA
Sekretarijat za urbanizam,
građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj

OGLAŠAVA
JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA KAO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE na katastarskoj parceli top.br.5931/1, 5931/3, 5942/2, 8073/2 i 8073/3 KO Pančevo, za potrebe izgradnje objekta za vršenje tehničkog pregleda vozila, mopeda i motocikala, samouslužne autoperionice i ugostiteljskog objekta, u Pančevu, Dositeja Obradovića bb, izrađen od strane „Master Project 2015“, Pančevo, za investitora „Eko Maber Inženjering“ DOO, Pančevo, Spoljnostarčevačka 153.

Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br.2-4 u Pančevu, u holu VI sprata, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na telefon 013/353-304, kancelarija 609 i 610, u vremenu od 10-13 časova u periodu trajanja javne prezentacije od 7 dana, počev od 22.05.2020.godine.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na Nacrt urbanističkog projekta, za vreme trajanja javne prezentacije, u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, Pančevo.

Dokument se nalazi u prilogu:

Urbanistički projekat na katastarskoj parceli top.br.5931/1, 5931/3, 5942/2, 8073/2 i 8073/3 KO Pančevo