Јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на Кат. парц. бр. 5711/1 К.О. Панчево, за планирану изградњу вишепородичних стамбено-пословних објеката спратности П+1+Пс и П+2+Пк у улици Жарка Фогараша број 22 Панчево, израђен од стране ДОО „AMBER PRO“, ул. Војводе Радомира Путника 1 ТЦ Трубач, под бројем пројекта 01/2017 од марта 2017.године, за инвеститора ДОО „AMBER PRO“, ул. Војводе Радомира Путника 1 ТЦ Трубач .

Урбанистички пројекат:

Оглас
Текст У.П.
Цртежи У.П.