Јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локацијеза изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 20 стамбених јединица П+2+Пс и вишепородичног стамбеног објекта са 6 стамбених јединица П+1+Пк на кат.парцелама број 3501/2 и 3503/3 К.О. Панчево, у улици Бранка Радичевића број 37ц, израђеног од стране «Art Royal inženjering» ул. Николе Пашића 48 спрат 1 стан 1, Ужице, број УП-а 25/17, за инвеститора Костадин Стевановић улица Светозара Милетића број 93/10, Панчево. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе

Урбанистички пројекат:

Оглас
Текст У.П.
Цртежи У.П.