УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за реконструкцију, доградњу и пренамену из стамбеног објекта П+1 у комбиновани дечји објекат П+2 на кат.парцели број 6386 К.О. Панчево, уулица Цара Лазара бр.126, израђеног од стране «Art Royal inženjering» ул. Николе Пашића 48/44, Ужице, број 52/16, за инвеститора Бранислава Рамјанца ул.Георги Димитрова број 15, Панчево. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.
Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 610, у времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 13.01.2017.године. Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево.

Идејно решење:
Оглас за јавну презентацију

Урбанистички пројекат:
УП