Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 10.07.2020.године.

Текстуална документација:
Оглас за јавну презентацију
УП текст
Идејно решење текст

Графичка документација:
01- Диспозиција простора у односу на град
02- Обухват УП
03- План намене
04- План регулације
05- Синхрон план
06- Кровне равни

Идејно решење графика