Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br.2-4 u Pančevu, u holu VI sprata, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na telefon 013/353-304, kancelarija 609 i 610, u vremenu od 10-13 časova u periodu trajanja javne prezentacije od 7 dana, počev od 27.11.2020.godine.

Oglas za Javni uvid
Urbanistički projekat

Grafički prilozi:
01 Dispozicija prostora u odnosu na grad
02 Obuhvat UP
03 Plan namene
04 Plan regulacije
05 Sinhron plan
06 Krovne ravni
07 Predlog preparcelacije
08 Urbanistički preseci 1
09 Urbanistički preseci 2
10 Šira situacija
11 Faze

IDR-Glavna sveska
IDR-Arhitektura