Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 27.11.2020.године.

Оглас за Јавни увид
Урбанистички пројекат

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Обухват УП
03 План намене
04 План регулације
05 Синхрон план
06 Кровне равни
07 Предлог препарцелације
08 Урбанистички пресеци 1
09 Урбанистички пресеци 2
10 Шира ситуација
11 Фазе

ИДР-Главна свеска
ИДР-Архитектура