УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 3587/1 К.О. ПАНЧЕВО, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта Су+Вп+2+Пк са помоћним објектом-гаражом П+0, на локацији Карађорђева бр. 48а, израђеног од стране «Art Royal inženjering» ул. Николе Пашића 48/44, Ужице, за инвеститора Лазар Бека Виораул.Бориса Кидрича број 26, Банатско Ново Село. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове

Идејно решење:
Оглас за јавну презентацију

Урбанистички пројекат:
– УП