Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју Бела Анта у Долову ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 01.03.2019. до 15.03.2019.године.

Оглас за рани Јавни увид
Текст Измена и допуна ПДР Бела Анта

Извод из плана вишег реда
Планирана намена простора