Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН)
Позив за подношење понуда – Набавка гласачких кутија