Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуменатција

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге штампе и дизајна за потребе пројекта „Организација манифестација“