Поступак јавнe набавке мале вредности

позив за подношење понуда – Набавка услуге одржавања клима уређаја

Конкурсна докуменатција – позив за подношење понуда – Набавка услуге одржавања клима уређаја
Одлука о додели уговора – Набавка услуге одржавања клима уређаја
Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге одржавања клима уређаја