Преговарачки поступак јавне набавке са објављивањем позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора – Набавка услуга чишћења и уклањања дивљих депонија расутих по атару и уређење канала
Обавештење о закљученом уговору – чишћење и уклањање дивљих депонија