Набавка на коју се Закон не примењује (чл. 39. став 2. ЗЈН)

Poziv 180-2015